X
تبلیغات
زولا

صفحه رسمی علی اکبر خاکی

رمزهای جی تی آی پلی استیشن 2

رمز ها را از راست به چپ وارد کنید

 

ماشین مسابقه ای 1 .............. آر یک ، دایره،آر دو،راست،ال یک،الدو،ضربدر،ضربدر،مربّع،آر یک

ماشین مسابقه ای2 ................... آر دو،ال یک،دایره،راست،ال یک،آریک،راست،بالا،دایره،آر دو

سری تفنگ1................... آریک،آر دو،ال یک،آردو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا

سریتفنگ 2 ................. آر یک،آر دو،ال یک،آردو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،پایین،پایین

سری تفنگ3 .................. آر یک،آر دو،ال یک،آردو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،پایین،چپ

پول و خون ................... آر یک،آر دو،الیک،ضربدر،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا

خون بینهایت ...................... پایین،ضربدر،راست،چپ،راست،آریک،راست،پایین،بالا،مثلّث

شش ستارهشدن ................... آر یک،آر یک،دایره،آردو،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست

بدونستاره ..................................... آر یک،آر یک،دایره،آردو،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین

خودکشی ............................ راست،ال دو،پایین،آر یک،چپ،چپ،آریک،ال یک،ال دو،ال یک

حرکت ماشین ها رویآب ......................... راست،آر دو،دایره،آر یک،الدو،مربّع،آر یک،آر دو

نیتروژن دار شدن ماشینها. چپ،مثلث،آر یک،الیک،بالا،مربّع،مثلّث،پایین،دایره،ال دو،ال یک،الیک

موتور چهارچرخ ...................... چپ،چپ،پایین،پایین،بالا،بالا،مربّع،دایره،مثلّث،آریک،آر دو

ماشین هایصورتی ............. دایره،ال یک،پایین،ال دو،چپ،ضربدر،آریک،ال یک،راست،دایره

ماشین هایسیاه ..................... دایره،ال دو،بالا،آر یک،چپ،ضربدر،آریک،ال یک،چپ،دایره

بالا رفتن سرعتساعت . دایره،دایره،ال یک،مربّع،الیک،مربّع،مربّع،مربّع،ال یک،مثلّث،دایره،مثلّث

کم شدن سرعتبازی ..................................... مثلّث،بالا،راست،پایین،مربّع،آردو،آر یک

منفجر شدن همه ماشینها . آر دو،ال دو،آر یک،ال یک،ال دو،آردو،مربّع،مثلّث،دایره،مثلّث،ال دو،ال یک

ستاره دار شدن پیادهها .......................... آر دو،آریک،ضربدر،مثلّث،ضربدرمثلّث،بالا،پایین

پیاده هایدیوانه ................................ پایین،چپ،بالا،چپ،ضربدر،آر دو،آریک،ال دو،ال یک

قایق ...................................... آر دو،دایره،بالا،ال یک،راست،آریک،راست،بالا،مربّع،مثلّث

رانندگان پررو ................................. آر دو،دایره،آر یک،ال دو،چپ،آر یک،الیک،آر دو،ال دو

گرسنهنشدن .............................................. مثلّث،بالا،راست،پایین،ال دو،الیک،مربّع

صبح .................................................. آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،مربّع

ظهر ................................................  آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،پایین

شب ................................................ آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،مثلّث

طوفان ............................................... آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،دایره

مه .................................................. آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،ضربدر

تیر بینهایت/ ال یک، آر یک، مربّع، آر یک، چپ، آر دو ،آریک ،چپ ،مربّع ،پایین ،ال یک، ال یک

شهر آزاد .......................................... دایره، راست، دایره، راست، چپ، مربّع، مثلّث، بالا

تانک .... دایره، دایره، ال یک، دایره، دایره، دایره، ال یک. ال دو، آر یک، مثلث، دایره، مثلث، دایره

هلکوپتر ...... دایره، ضربدر، ال یک، دایره، دایره، ال یک، دایره، آر یک، آر دو. ال دو، ال یک، ال یک

دواسلحه شدن /پایین، مربع، ضربدر، چپ، آر یک، آر دو، چپ، پایین، پایین، ال یک، ال یک، ال یک

هواپیما .................................. مثلث، مثلث، مربع، دایره، ضربدر، ال یک، ال یک، پایین، بالا

ماشین اسپورت ................ بالا، ال یک، آر یک، بالا، راست، بالا،ضربدر، ال دو، ضربدر، ال یک

نفس بیشتر ............................ پایین. چپ، ال یک. پایین، پایین، آر دو، پایین، ال دو، پایین

پرش بلند بادوچرخه / مثلث، مربع، دایره، دایره، مربع، دایره، دایره، ال یک، ال دو، ال دو، آر یک، آر دو 

قایق .............................. مثلث، مثلث، مربع، دایره، ضربدر، ال یک، ال دو، پایین، پایین

فضاپیما .......... بالا، پایین. چپ، راست. ال یک، ال دو، آر یک، آر دو، بالا، پایین، چپ، راست

نظرات (0)
به پیچ رسمی گالری عکس فرهنگی ومذهبی در اینستاگرام بپیوندید: gallerymazhabion
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)